saks

Rapportagelijn  De HR assistent rapporteert aan de manager HR.

Doel van de functie Fungeert als vraagbaak voor managers en medewerkers. Zorgt voor een up-to-date personeelsadministratie.

Taken

Instroom

 • Begeleidt interne en externe werving en selectieprocedures. Verzorgt de plaatsing van vacatures op de publicatieborden, intranet, externe sites en in bladen. Levert een bijdrage aan de vacaturetekst. Beantwoordt vragen van sollicitanten. Maakt een voorselectie op basis van de brieven en CV’s. Verzorgt de correspondentie wat betreft uitnodigingen en afwijzingen. Bewaakt de voortgang van de procedure.
 • Verzorgt de administratieve indiensttreding op basis van de procedure in diensttreding.
 • Organiseert de introductiedag voor nieuwe medewerkers

 

Doorstroom

 • Beantwoordt vragen van managers en medewerkers over (arbeidsvoorwaardelijke) PWN regelingen, procedures, mutaties e.d.
 • Zorgt dat vragen, die niet door de HR assistent beantwoord kunnen worden, bij de juiste persoon terecht komen.
 • Neemt mutaties in ontvangst, toetst deze op correcte toepassing van de geldende regelingen, verzorgt de schriftelijke bevestiging en geeft de mutatie voor verdere verwerking door aan de salarisadministratie.
 • Beheert de personeelsdossiers.
 • Onderhoudt de standaardcorrespondentie van de afdeling.
 • Signaleert het aflopen van tijdelijke dienstverbanden, stages e.d. en neemt hier actie op.
 • Ondersteunt bij functiewaardering.Houdt de stand van zaken bij en bewaakt de voortgang.
 • Ondersteunt bij de uitvoering van de HRM-cyclus.
 • Levert ziekteverzuimcijfers aan
 • Houdt een overzicht bij van medewerkers met wie maatwerk afspraken zijn gemaakt.
 • Ondersteunt bij projecten en doet telefoon.

Uitstroom

 • Nodigt medewerkers uit voor exitgesprekken met de HR adviseur.
 • Verzorgt de administratieve uitdiensttreding van medewerkers conform de procedure uitdiensttreding.

 

Competenties

Initiatief. Kansen zoeken en daarop actie nemen. Liever op eigen initiatief handelen dan passief afwachten.

Voortgang bewaken. Effectief bewaken en controleren van de voortgang in eigen werk en dat van anderen, met beschikbare tijd en middelen; actief instellen en hanteren van daarop gerichte procedures en anticiperen op toekomstige ontwikkelen.

Resultaatgerichtheid. Handelen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.

Klantgerichtheid. Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en laten zien vanuit dat perspectief te denken en handelen.

Kwaliteitsgerichtheid. Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen werk en aan dat van anderen; voortdurend verbeteringen nastreven.

Zelflerend vermogen.

Actief navolging geven aan mogelijkheden om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Tonen van bereidheid te willen leren van zowel positieve als negatieve ervaringen.

Heb je vragen over deze vacature?

Voor een nadere toelichting of vragen kunt u contact opnemen met Peter de Groot middels 06-34484740.

Of stuur je motivatie en CV per e-mail naar peterdegroot@thobs.nl.